รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ระบบโควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ระบบโควตา)
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา 2562

คลิกอ่านไฟล์ประกาศรับสมัคร

คลิกเข้าสู่ระบบรับสมัคร