โครงการฝึกอบรม การใช้โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 

29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม การใช้โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโขง ชี มูล ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำโขงอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 3 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางอุทกวิทยา ทรัพยากรน้ำมหาสมุทรและชายฝั่งนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยมี ผศ.ราชภัร รัตนวราห ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์