พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด โดย มี อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี อ.ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อ.พิศาล หมื่นแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คุณปิยะ ก่อกุศล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาวัตถุดิบ บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด คุณวุฒธิชัย โสดาดง เจ้าหน้าที่เครื่องกลการเกษตร บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน วัตถุประสงค์การ MOU ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้อนการด้านแรงงานของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ข่าว/ภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์