โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 เวลา สำนักงานสหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ก่อนจะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเตรียมนำเสนอประกวดผลงานสหกิจศึกษา และมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลายด้าน เช่นการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ หลากหลานด้าน ด้านบุคลิกภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา การทดสอบและประเมินความรู้ ในระบบ (E-Learning) ในงานเดียวกันนี้ได้มีการมอบรางวัลผลการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561