มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ระบบพิมพ์ใบเข้าห้องสอบ

สำหรับนักศึกษาระบบรับตรง

สำหรับนักศึกษาระบบ TCAS

 

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  โทร. 043-283700 ต่อ 0

แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 043-283709