ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบโครงข่ายสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบโครงข่ายสื่อสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฃ

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ