ประชุมสัมมนาการผลิตและการพัฒนานักวิชาชีพของไทย ภายใต้บริบทTGTK-KK

6 มกราคม 2562 ผศ.วิชยุทธ จันทะรีรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ทุกส่วน ผู้นำนักศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมประชุมสัมมนาการผลิตและการพัฒนานักวิชาชีพของไทย ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 อาคาร 50ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โดยมี อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอเรื่อง สถานการณ์กรณีการผลิตและพัฒนาอาชีวศึกษาของไทยและของโลก ในปัจจุบัน ผศ.วิชยุทธ จันทะรี บรรยายเรื่อง บริบท TGTU-KK ในการผลิตและพัฒนานักวิชาชีพแนวทางใหม่ โอกาสนี้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อนำบทสรุปที่ได้ไปพัฒนานักวิชาชีพของไทยภายใต้บริบท ของมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น และกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการยกฐานะ วิทยาเขตขอนแก่น ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ต่อไป

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์