อบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ แผนกแผนและประกันคุณภาพ งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence(EdPEx) ในการนี้ มทร.อีสานมีนโยบายการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นกล่าวเปิดโครงการฯ และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย เป็นวิทยากร การจัดโครงการฯครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างาน และผู้แทนจากวิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมอบรม

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์