โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ

๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวการสนองพระราชดำริ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ เพื่อนำองค์ความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน การจัดอบรมได้รับเกียรติจาก ท่านพรชัย จุฑามาศ ท่านที่ปรึกษา อพ.สธ.บรรยายพิเศษ และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ให้เกียรติเปิดโครงการฯ และมอบของที่ระลึกให้แก่ วิทยากร ทั้งนี้ การสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถือเป็นพันธกิจที่สำคัญ ของมหาวิทยาลัยฯเพื่อการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืนสืบไป

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วืทยา

ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์