โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

 

31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปี 2562 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล การจัดโครงการนี้ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้มองเห็นถึงปัญหาการว่างงาน หรือการที่คนต้องการทำงาน แต่ไม่มีตำแหน่งงานที่ตรงกับความสามารถของตนเอง ในขณะเดียวกันกันมีตำแหน่งงานที่ว่างมาก แต่ไม่มีคนสมัคร ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อนายจ้าง ระบบการผลิต ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนหนึ่งมาจากการที่นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปไม่ได้รับการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้รู้ถึงความถนัดทางด้านอาชีพ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ซึ่งจะทำให้สามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาที่จบมาแล้วสามารถหางานทำได้อย่างรวดเร็ว บุคคลที่จะช่วยให้ดำเนินการข้างต้นประสบผลสำเร็จ คือครูแนะแนวในสถานศึกษาต่างๆ นั้นเอง ดังนั้น กรมการจัดหางานได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ครูแนะแนวได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนได้แจ้งความต้องการในการสนับสนุนจากกรมการจัดหางาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

ข่าว:ภาพ เกศรินทร ศรีกัลป์