งาน Business Fair ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๔

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดงาน Business Fair ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๔ ภายใต้แนวคิด ” Driving Business Innovation”โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษา กลุ่มวิชาชีพบริหารธุรกิจ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของนักศึกษา กลุ่มบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ คณะบริหารธุรกิจฯ และสนองยุทธศาสตร์ ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ภายในงานพบกับ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การจัดแสดงสินค้าหลากหลาย การแสดงบนเวที ของนักศึกษาทุกชั้นปี กิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดวงดนตรี โฟล์คซอง อย่าลืมมาอุดหนุนสินค้าและชมการแสดง ความรู้ความสามารถให้กำลังใจนักศึกษากลุ่มบริหารธุรกิจฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)วิทยาเขตขอนแก่นนะคะ
ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์