โครงการอบรมพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอีสานสืบสานตำนานเมือง

 

 

5 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิด โครงการอบรมพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอีสานสืบสานตำนานเมือง โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่5-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้สะพานไม้แกดำ บ้านหัวขัว ต. แกดำ อ. แกดำ จ. มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้มีทักษะและความสามารถในการนำเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีทักษะการบริการแบบมืออาชีพ สามารถเป็นตัวแทนของท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป และเพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย การฝึกอบรมครั้งนี้มีลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้และทักษะในเรืองพื้นฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการจัดนำเทียว เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อดึงอัตลักษณ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เทคนิคการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว การแนะนำตัวและนำเสนอข้อมูลชุมชนด้วยภาษาอังกฤษ รวมไปถึงเทคนิคการจัดสถานที่ การจัดโต๊ะอาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น และเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมได้รับประกาศนียบัตรจากทางมหาวิทยาลัยฯ
การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบ่ดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และไกด์มืออาชีพจากภาคเอกชน ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน นำโดยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวขัว ทำให้การจัดโครงการครั้งนี้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น และได้รับการตอบรับอย่างดีจากชุมชน ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้านการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมวิถีอีสานสืบสานตำนานเมือง ประกอบไปด้วยพื้นที่ รับผิดชอบที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด มหาสารคาม ,ขอนแก่น ,กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และเเผนการดำเนินงานต่อไปคือลงพื้นที่ วันที่ 18 – 22 ก.พ. 62 ณ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ ผู้ประสานโครงการ นางสาวอารีย์รัตน์ เชื้อหลง ๐-๙๓ –๙๐๙-๕๓๓๔
ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ
โทร. ๐ ๔๓๒๘ ๓๗๐๐–๑๙
โทรสาร ๐ ๔๓๒๓๗๔๘๓