เปิดเวทีเส้นทางสร้างไทย เลือกตั้ง ๖๒

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางปรีห์กมลถนอมศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเวทีเส้นทางสร้างไทย เลือกตั้ง ๖๒ มุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ และให้เยาวชนตระหนักเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมสัมมนา ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดเวที ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นกล่าวต้อนรับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้จากนายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เรื่องความสำคัญของการเลือกตั้ง การณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คนรุ่นใหม่ต่อการเลือกตั้ง กิจกรรมแซววาที ทีมคณะะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแสดงหมอลำเลือกตั้งคุณภาพ จากแม่ราตรี ศรีวิไล และคณะ การบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่กิจกรรม กิจกรรมการหย่อนบัตรเลือกตั้งจำลอง บรรยากาศการจัดกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยความรูิ้ ความสนใจ การตื่นตัวกับกิจหย่อนบัตรเลือกตั้งจำลอง ได้รับความสนใจจาก นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า ๑๐๐๐ คน

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทย่า

ภาพ:เกศรินทร์  ศรีกัลป์