รับมอบ รถเมล์ไฟฟ้าคันแรกแบรนด์ไทย เพื่อการศึกษา และวิจัย

20 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมัน ขอนแก่น รับมอบ รถเมล์ไฟฟ้าคันแรกแบรนด์ไทย จาก บริษัทควายทอง โดย วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายการจัดการด้าน Green University และ บริษัทควายทอง ได้ให้ความมั่นใจการจัดการเรียนการสอน สถาบันการศึกษาแห่งนี้ กว่า 55 ปี ที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้านช่างฝีมือ และบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงได้มอบ รถเมล์ไฟฟ้าคันแรก คันนี้ เพื่อรับ-ส่งนักศึกษา จากวิทยาเขตขอนแก่นไปยังพื้นที่การศึกษาโคกสี และเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อการพัฒนารถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบ ทั้งนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นและ บริษัทควายทองมีแนวคิดด้านการพัฒนาประเทศตามศาสตร์พระราชา สร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป นอกจากการพัฒนาด้านรถเมล์ไฟฟ้าแล้ว บริษัทควายทอง ยังต้องการนักวิจัยช่วยพัฒนาเครื่องมือจักรกลเกษตรอีกนานัปการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายการนำเข้าเครื่องมือจักรกลเกษตร ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้เกษตรกร และพัฒนา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกลเกษตรต่อไปในอนาคต
ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์