ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562

20 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการ โดยมี ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวเปิดประชุม และแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรที่ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่นและ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานใหม่ บุคลากรใหม่ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ทั้ง 3 คณะ การรายงานผลการดำเนินงานในปี 2561 และแผนการดำเนินงานในปี 2562 โดย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และการเตรียมความพร้อมจัดงาน 55 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น วันที่ 14 มีนาคม 2562 และการนำเสนอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ โดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต และกล่าวขอบคุณบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์