“เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์”

21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการตลาดจากผู้บริหารมืออาชีพ ในหัวข้อ “เริ่มร้อยได้ล้านผ่านการตลาดออนไลน์” โครงการครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริการความรู้ทางวิชาการด้านการตลาดแก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลที่มีความสนใจ และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาวิชาการตลาด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชียวชาญด้านการตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา และคุณเกียรติรัตน์ จินดามณี ซึ่งมีผู้ประกอบการ ประชาชน ผู้ให้ความสนใจ รวมถึง คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 375 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ข่าว:เกศรินทร์ ศรีกัลป์
ภาพ:นายณัฐชนน สามหาดไทย BMK 4N1