โครงการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน(Thai MOOC)

22 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน(Thai MOOC) วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญต่อโลกปัจจุบัน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยฯชั้นนำที่พัฒนาการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดยั้งในวงการการศึกษา จึงเห็นความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากร MOOC เป็นคำย่อมาจาก Massive Open Course หมายถึงรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆผ่านระบบออนไลน์ให้เข้าถึงผู้เรียนเป็นจำนวนมาก โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์