ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปวส. ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกอ่านประกาศรายชื่อ

 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สอบวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

2. ระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ 1 สอบวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
2.1 กลุ่มครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) / กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
2.2 กลุ่มวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

3. ระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
3.1 กลุ่มบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) / กลุ่มบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

4. ระดับบัณฑิตศึกษา สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
4.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
4.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.)

5. เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบคัดเลือกฯ
5.1 บัตรประจําตัวสอบ (พิมพ์จากระบบรับสมัคร Online)
เริ่มพิมพ์ได้วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
5.2 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5.3 ดินสอ 2B
5.4 ยางลบดินสอ
5.5 ปากกาดํา/ปากกาน้ําเงิน
5.6 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์)
5.7 แฟ้มสะสมผลงาน (ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์)

6. ประกาศผลสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ที่บอร์ดหน้าห้องแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และทางเว็บไซต์ www.kkc.rmuit.ac.th

ผู้สมัครสามารถเข้าพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อตามประกาศฯ ให้ติดต่อที่เบอร์ 043-283709 หรือแผนกส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2526 เวลา 12.00 น. เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

ตารางเปลี่ยนแปลงการสอบ (บางสาขาวิชา)