เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,152,000.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาที่แนบมาพร้อมนี้

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา นี้ สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ แผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 หรืออีเมล์ patcharee.sn@rmuti.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562