ศูนย์ อพสธ. ขอนแก่น ผนึกกำลังเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.

๕-๖มีนาคม ๒๕๖๒ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิด การประชุมกลุ่มฝึกปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่๑/๒๕๖๒ รองอธิการบดีฯ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน การสนองพระราชดำริฯโครงการฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การประชุมฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบริหาร การจัดการ การเรียนรู้ โดยมี ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประชุม วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ มีสถานศึกษาและหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ๑๘ แห่ง จำนวน ๖๐ คน คณะวิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธานินทร์ สังคะนุช และได้รับการสนับสนุนงบประมานจากหน่วยงานและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มทร.อีสานได้ ให้ความสำคัญการดำเนินการพันธกิจด้านสนองโครงการฯในพระราชดำริ ฯ ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์