สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ จัดนิทรรศกาลแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลชั้น ปีที่ ๔ กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.บูรณา เขาแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล วัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการคือเพื่อประมวลและประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รายวิชาการศึกษาอิสระ รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ และควบคุมปริญญานิพนธ์โดยอาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่าน และเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรและเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ โอกาสนี้ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ได้กล่าวเปิดงานและชื่นชมคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน และได้กล่าวว่างานวิจัยทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารมีบทบาทที่สำคัญในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน สามารถนำไปปรับใช้ในด้านวิชาการ และช่วยต่อยอดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆๆได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง มทร.อีสาน ได้เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์