ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการสื่อสารเชิงแสงความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการสื่อสารเชิงแสงความเร็วสูง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ

คลิกดูประกาศราคากลาง