แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(สายสนับสนุน)
ประกอบด้วย ระดับ ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี และสายบริหาร

*****************************************************************************

1. ระดับสายบริหาร

ชื่อเอกสาร

เอกสาร

1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายบริหาร)

Download

2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานสายผู้สนับสนุน (สายบริหาร)

Download

3 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา (สายบริหาร)

Download

4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุน (สายบริหาร)
FM37-02

Download

5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (สายบริหาร)

Download

6 แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (สายบริหาร)

Download

7 องค์ประกอบที่ 2 ผู้บริหาร

Download

2. ระดับปริญญาตรี

ชื่อเอกสาร

 เอกสาร

1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Download

2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานสายผู้สนับสนุน

Download

3 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงาน

   ในสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

Download

4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุน FM37-02

Download

5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

Download

6 แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

Download

7 องค์ประกอบที่ 2 วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

Download

3. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

ชื่อเอกสาร

เอกสาร

1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Download

2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานสายผู้สนับสนุน

Download

3 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป

Download

4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุน FM37-02

Download

5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

Download

6 แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

Download

7 องค์ประกอบที่ 2 ประเภททั่วไป

Download